“โลกที่เราทิ้งไว้ข้างหลัง-นัยมือ” คว้ารางวัลพานแว่นฟ้าปี62

0
216

ตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๖๒ ได้ดำเนินการจัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๖๒ ประเภทเรื่องสั้นและบทกวี เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยขึ้น โดยมีผู้ส่งผลงานวรรณกรรมเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น จำนวน ๙๑๔ ผลงาน แบ่งเป็นประเภทเรื่องสั้น จำนวน ๓๖๔ ผลงาน และบทกวี จำนวน ๕๕๐ ผลงาน นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ตัดสินผลงานเรื่องสั้นและบทกวีเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว มีผลงานผ่านการตัดสินให้ได้รับรางวัล ดังนี้

ประเภทเรื่องสั้น
รางวัลชนะเลิศ
ได้รับโล่รางวัลพานแว่นฟ้า และเกียรติบัตร ของประธานรัฐสภาและเงินรางวัล ๖๐,๐๐๐ บาท ได้แก่
ผลงานเรื่อง “โลกที่เราทิ้งไว้ข้างหลัง”
โดย โศภนิศ นามศิริ

รางวัลรองชนะเลิศ ๒ รางวัล
ได้รับโล่รางวัลพานแว่นฟ้า และเกียรติบัตร ของประธานรัฐสภา และเงินรางวัล รางวัลละ ๔๐,๐๐๐ บาท (เรียงตามลำดับอักษร) ได้แก่
๑. ผลงานเรื่อง “ซอยตัน”
โดย ปาริชาติ คุ้มรักษา
๒. ผลงานเรื่อง “ปลากัดลายธงชาติ”
โดย อุเทน พรมแดง

รางวัลชมเชย ๑๐ รางวัล 
ได้รับเกียรติบัตร ของประธานรัฐสภา และเงินรางวัล รางวัลละ ๒๐,๐๐๐ บาท (เรียงตามลำดับอักษร) ได้แก่
๑. ผลงานเรื่อง “คำสั่งจากดวงวิญญาณ”
โดย จันทรา รัศมีทอง
๒. ผลงานเรื่อง “คำอธิบายรายวิชา”
โดย มิ่งมนัสชน จังหาร
๓. ผลงานเรื่อง “เช้าวันอาทิตย์ที่แสนเศร้า”
โดย รมณ กมลนาวิน
๔. ผลงานเรื่อง “บนรอยต่อของเปลือกโลก”
โดย เสาวรี
๕. ผลงานเรื่อง “แผนลดน้ำหนักครูดาวเรือง”
โดย ถนอม ขุนเพ็ชร์
๖. ผลงานเรื่อง “แมวดำตัวนั้น”
โดย พรรษชล รัตนคงวิพุธ
๗. ผลงานเรื่อง “เสรีสิบสี่เส้นบรรทัด”
โดย พัชรพร ศุภผล
๘. ผลงานเรื่อง “อำนาจ”
โดย วุฒินันท์ ชัยศรี
๙. ผลงานเรื่อง “โอรังอัสลีกับผีร้ายแห่งเทือกเขาบรรทัด”
โดย กวี ศรีธรรมานุกูล
๑๐. ผลงานเรื่อง “The selection : อุปกรณ์คัดแยกมนุษย์”
โดย รตี รติธรณ

 

ประเภทบทกวี

รางวัลชนะเลิศ
ได้รับโล่รางวัลพานแว่นฟ้า และเกียรติบัตร ของประธานรัฐสภาและเงินรางวัล ๖๐,๐๐๐ บาท ได้แก่
ผลงานเรื่อง “นัยมือ”
โดย องอาจ สิงห์สุวรรณ

รางวัลรองชนะเลิศ ๒ รางวัล
ได้รับโล่รางวัลพานแว่นฟ้า และเกียรติบัตร ของประธานรัฐสภา และเงินรางวัล รางวัลละ ๔๐,๐๐๐ บาท (เรียงตามลำดับอักษร) ได้แก่
๑. ผลงานเรื่อง “คนถางทาง”
โดย ปาลิตา ผลประดับเพ็ชร์
๒. ผลงานเรื่อง “ทหารต่อกลอนกับนักการเมืองให้ชาวบ้านฟัง”
โดย ธาร ธรรมโฆษณ์

รางวัลชมเชย ๑๐ รางวัล 
ได้รับเกียรติบัตร ของประธานรัฐสภา และเงินรางวัล รางวัลละ ๒๐,๐๐๐ บาท (เรียงตามลำดับอักษร) ได้แก่
๑. ผลงานเรื่อง “การเดินข้ามทางม้าลายของหญิงชรา”
โดย สุธีร์ พุ่มกุมาร
๒. ผลงานเรื่อง “ฉันเป็นต้นไม้”
โดย ปรัชญา พงษ์พานิช
๓. ผลงานเรื่อง “ด้วยแรงแห่งเรา”
โดย กิตติ อัมพรมหา
๔. ผลงานเรื่อง “แด่เธอ”
โดย ภัคพล คำหน้อย
๕. ผลงานเรื่อง “ปลูกประชาธิปไตยในใจคน”
โดย สุนทร พรหมเพศ
๖. ผลงานเรื่อง “ภาพวาดแผนที่ประเทศไทยของเด็กหญิงรอญาอีย์”
โดย จรรยา สุวรรณ์
๗. ผลงานเรื่อง “แลตะลุง”
โดย ศรุตยาพร
๘. ผลงานเรื่อง “วารีธิปไตยในห้วงสำนึก”
โดย ประพันธ์ โกยสวัสดิ์
๙. ผลงานเรื่อง “เสียง”
โดย จตุธรรม แซ่ลี้
๑๐. ผลงานเรื่อง “อาณาจักรทราย”
โดย ฉัตรสุมาลย์ ภูแต้มนิล

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะจัดพิธีมอบรางวัลพานแว่นฟ้า ในวันพุธที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมริมแม่น้ำเจ้าพระยา ๔๐๒ – ๔๐๓ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา เกียกกาย

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.