ไม่มีรวมเรื่องสั้นดีเด่น ในประกวดหนังสือดีเด่น ปี ๖๒ ของ สพฐ.

0
187

การแถลงข่าวผลการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดประกวดหนังสือดีเด่นมาอย่างต่อเนื่องทุกปี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการผลิตหนังสือภาษาไทย ซึ่งประพันธ์และจัดทำภาพประกอบโดย คนไทย พิมพ์โฆษณาในประเทศไทย ให้มีคุณภาพดี มีสารประโยชน์ และมีปริมาณทวีขึ้นเพียงพอแก่ความต้องการของประชาชน อันจะส่งผลดีต่อการสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับคนไทย และสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน

การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นการประกวดหนังสือที่ตีพิมพ์โฆษณาเป็นเล่มบริบูรณ์ครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ในปีนี้มีผู้ประพันธ์  ผู้จัดพิมพ์ และหน่วยงานต่างๆ ร่วมส่งหนังสือประกวดรวมจำนวนทั้งสิ้น ๓๙๗ เรื่อง  แยกเป็นกลุ่มหนังสือต่างๆ  ได้แก่  หนังสือสารคดี  หนังสือนวนิยาย หนังสือกวีนิพนธ์  หนังสือรวมเรื่องสั้น หนังสือสำหรับเด็กเล็ก อายุ ๓ – ๕ ปี หนังสือสำหรับเด็ก อายุ ๖ – ๑๑ ปี หนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ ๑๒ – ๑๘ ปี  หนังสือการ์ตูน และ หรือนิยายภาพ  และหนังสือสวยงาม   

 

การพิจารณาตัดสินการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตัดสินประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมี  ดร. พนม  พงษ์ไพบูลย์ เป็นประธานกรรมการ  ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นกรรมการ และผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (นางสาวนิจสุดา  อภินันทาภรณ์) เป็นกรรมการและเลขานุการ

ผลการพิจารณาตัดสินหนังสือให้ได้รับรางวัลหนังสือดีเด่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ปรากฏว่ามีหนังสือได้รับรางวัล ๕๓ เรื่อง แยกเป็น รางวัลดีเด่น ๑๒ เรื่อง  รางวัลชมเชย ๔๑ เรื่อง ดังรายชื่อต่อไปนี้

หนังสือสารคดี  เรื่อง  นวมินทรบรมนาถราชไมตรี  โดย วงเดือน นาราสัจจ์  ชมพูนุท  นาคีรักษ์ และสุวรรณา  สัจจวีรวรรณ/บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)       

หนังสือนวนิยาย  เรื่อง ใต้ฝุ่น  โดย  โกลาบ จัน/แพรวสำนักพิมพ์     

หนังสือกวีนิพนธ์  เรื่อง  ร่ายฟ้าแรฝัน บทกลอนสั้น แต่ฝันไกล  โดย นภาลัย สุวรรณธาดา/สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิต

หนังสือรวมเรื่องสั้น  ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล

 หนังสือสำหรับเด็กเล็ก อายุ 3 – 5 ปี  เรื่อง  ขอบคุณ   โดย  ตุ๊บปอง/สำนักพิมพ์ Hello Kids

        

หนังสือสำหรับเด็ก อายุ ๖ – ๑๑ ปี 

 – ประเภทบันเทิงคดี  เรื่อง  สี่สหายกับต้นไม้ 100 ต้น  โดย  กฤษณะ กาญจนาภา และวชิราวรรณ ทับเสือ /สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก

 – ประเภทสารคดี  เรื่อง  ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล

 หนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ ๑๒ – ๑๘ ปี

– ประเภทบันเทิงคดี  เรื่อง พ่อมหา แม่หางเครื่อง ลูก (สาว) นักร้อง   โดย โชติ  ศรีสุวรรณ/บริษัท สถาพรบุ๊คส์ จำกัด

 – ประเภทสารคดี  เรื่อง  2310 กรุงธนบุรีผงาด “ตากสินมหาราช” ประวัติศาสตร์นอกตำรา   โดย สุเจน  กรรพฤทธิ์ /บริษัท วิริยะธุรกิจ จำกัด (สำนักพิมพ์สารคดี)

 – ประเภทบทร้อยกรอง  เรื่อง  โลกประจำตัว

   โดย รัฐ  ปัญเจียง / สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิต

 

 หนังสือการ์ตูน และ หรือนิยายภาพ 

– การ์ตูน และ หรือนิยายภาพทั่วไป เรื่อง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) พระปิยมหาราช กษัตริย์ผู้ทรงนำสยามสู่สากล    โดย  สละ  นาคบำรุง /สำนักพิมพ์อมรินทร์คอมมิกส์

 – การ์ตูน และ หรือนิยายภาพสำหรับเด็ก  เรื่อง  สิบภพสยบอสูร NARAI AVATAR     โดย เฟน สตูดิโอ /บริษัท บันลือ พับลิเคชั่นส์ จำกัด

 หนังสือสวยงาม

 – ประเภททั่วไป  เรื่อง  พระเมรุมาศสมัยรัตนโกสินทร์   โดย อรวรรณ ทรัพย์พลอย และคณะ /สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร

 – ประเภทสำหรับเด็ก  เรื่อง  แก้มใครหอมจัง   โดย  ทิพย์วรรณ  แสวงศรี  และ Paboo / บริษัท สำนักพิมพ์โลกหนังสือ จำกัด

 

หนังสือสารคดี  มี ๓ เรื่อง   

๑)  คนสำคัญในราชสำนัก : จากอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์   โดย  พินิจ  หุตะจินดา / สำนักพิมพ์แสงดาว

 ๒) 140 ปี “การ์ตูน” เมืองไทย (ประวัติและตำนาน พ.ศ. 2417 – 2557)   

 โดย  ไพศาล  ธีรพงศ์วิษณุพร / บริษัท สำนักพิมพ์ศรีปัญญา จำกัด

๓)  ประวัติศาสตร์และศิลปะล้านนา   โดย  สุรพล  ดำริห์กุล / สำนักพิมพ์เมืองโบราณ 

 

 หนังสือนวนิยาย  มี 3 เรื่อง  

 ๑)  ณ ที่ซึ่งความจริงไม่อาจดำรงอยู่  โดย  ปองวุฒิ  รุจิระชาคร / แพรวสำนักพิมพ์

๒)  ในกับดักและกลางวงล้อม  โดย  ประชาคม  ลุนาชัย / บริษัท สำนักพิมพ์ศรีปัญญา จำกัด

 ๓)  ฝากไว้ในแผ่นดิน IN THE KINGDOM โดย ยุวดี ต้นสกุลรุ่งเรือง /บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด

 

 หนังสือกวีนิพนธ์  มี ๓ เรื่อง

๑) ดอกสร้อยร้อยบุปผา ร้อยคุณค่าสมุนไพรไทย  

 โดย  สัจภูมิ  ละออ / มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในพระอุปถัมภ์     สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 

๒) นิราศนรกานต์ และเรื่องอื่นๆ โดย  จามรี  ตันไพฑูรย์ดิถี 

 ๓) วรรณกรรมน้ำตา  โดย ปิยะพันธ์  จัมปาสุต 

 

 หนังสือรวมเรื่องสั้น  มี 3 เรื่อง  

 ๑) ตรอกคนบ้าและเรื่องสั้นอื่น ๆ  โดย ธาร  ยุทธชัยบดินทร์ / สำนักพิมพ์ศิราภรณ์บุ๊คส์

 ๒) ผีตากผ้าอ้อม  โดย  สมใจ  สมคิด / สำนักพิมพ์นาคร  

 ๓) หางนกยูง HAANGNOKYOONG   โดย  สุธีร์  พุ่มกุมาร / สำนักพิมพ์สมุดไทย

 หนังสือสำหรับเด็กเล็ก อายุ ๓-๕ ปี  มี ๓ เรื่อง  

 ๑) แก้มใครหอมจัง โดย ทิพย์วรรณ  แสวงศรี และ Paboo / บริษัท สำนักพิมพ์โลกหนังสือ จำกัด

 ๒) ความรักของแม่ค้างคาว  โดย หิ่งห้อยในป่า / ประภาคาร เอ็ดดูเคชั่น

 ๓) พรวิเศษของแจ๋วแหวว  โดย  มณิศา  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา / สำนักพิมพ์แฮปปี้คิดส์

 หนังสือสำหรับเด็ก อายุ ๖-๑๑ ปี 

 – ประเภทบันเทิงคดี  มี ๓ เรื่อง

๑)  พวกเราขอเล่าบ้าง อยู่วังสระปทุม 2  โดย  สุมาลี / บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด  

๒)  เรื่องเล่าขานผ่านฮูปแต้ม  โดย อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย / อู่ทอง  ประศาสน์วินิจฉัย   (บ้านเรียนน้ำริน)

๓)  โลกดวงนี้ก็เป็นของหนอนด้วย โดย เด็กหญิงติณณา  แดนเขตต์ / สำนักพิมพ์ผีเสื้อเด็ก ๆ

 – ประเภทสารคดี  มี ๓ เรื่อง 

๑)  Pirate Academy คู่มือล่าสมบัติ ฉบับโจรสลัดนามกระฉ่อน  

     โดย ณัฐชนัน  โฆษิตาภรณ์ / บริษัท สำนักพิมพ์ห้องเรียน จำกัด

๒)  ยโสธราพิมพา นางแก้วคู่บารมี  โดย  ศิริวรรตน์ / สำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะ

๓)  แสงอาทิตย์ โดย  ครูเชียร์ / สำนักพิมพ์แฮปปี้คิดส์

 หนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ ๑๒-๑๘ ปี

 – ประเภทบันเทิงคดี  มี 3 เรื่อง

 ๑)  แค่เราเข้าใจ  โดย ครูภู / สำนักพิมพ์สปริงบุ๊กส์

๒)  ม้าน้ำสีทอง  โดย  เอกอรุณ / บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด

๓)  วันเกิดของเค้าโมง  โดย  จันทรังสิ์ / บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด

 – ประเภทสารคดี  มี ๓ เรื่อง 

๑)  เกมนอกสนาม SPORT LIGHT   โดย วิศรุต / สำนักพิมพ์แซลมอน 

๒)  เหตุเกิดจากความเหงา Theory of Loneliness  โดย  ปีย์  เชษฐ์โชติศักดิ์ /      บริษัท บันลือ พับลิเคชั่นส์ จำกัด

๓)  AUS / STAY / LIA  โดย  แพร ฉัตรพร / สำนักพิมพ์บัน

 

– ประเภทบทร้อยกรอง  มี 3 เรื่อง    

๑)  เกียรติยศแห่งดอกไม้  โดย  นิวรรฒก์  จำปาทอง / สำนักพิมพ์ภูผาวรรณกรรม 

๒)  รวมบทร้อยกรอง แผ่นดินเดียว โดย แมน  คล้ายสุวรรณ/ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิต

๓)  สัมผัสใน โดย ธาร  ธรรมโฆษณ์ / สำนักพิมพ์ Artbook

 

 หนังสือการ์ตูน และ หรือนิยายภาพ

 – ประเภททั่วไป  มี ๓ เรื่อง  

๑)  พระเจ้า 500 ชาติ เล่ม 2  โดย โอม รัชเวทย์และคณะ / สำนักพิมพ์ อมรินทร์คอมมิกส์

๒) เส้นทางสู่เหมืองแร่  โดย ศักดา  วิมลจันทร์  / สำนักพิมพ์พื้นฐาน

๓)  ครัวบ้านบ้าน My Little Kitchen  โดย Pittmomo / สำนักพิมพ์บัน

 – ประเภทสำหรับเด็ก  มี ๒ เรื่อง 

๑)  ท่องแดนไดโนเสาร์ ตอน ท่องแดน…จูแรสสิก  

   โดย จิตติรัตน์  ทัดเทียมรมย์ และอำพวรรณ ทิวไผ่งาม /  บริษัท สำนักพิมพ์ เวิลด์คิดส์ จำกัด

๒)  หิมพานต์ผจญภัย ตอน นารีผลที่หายไป  

 โดย ดารายา  บัวทอง / บริษัท บันลือ พับลิเคชั่นส์ จำกัด

 หนังสือสวยงาม 

– ประเภททั่วไป  มี ๓ เรื่อง

๑)  84 พรรษา นางแก้วคู่พระบารมี โดย พลอากาศเอกไพโรจน์  รัตนพล, อนงคณา  มานิตพิสิฐกุล และอพฤฤดี  รี้พล / สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

๒) ในดินแดนแห่งความสุข โดย  หรรษา  ตั้งมั่นภูวดล 

๓)  เหรียญรัชกาลที่ 9 โดย  ศรีรัตน์  วัฒนล้ำเลิศ  และคณะ / สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ 

 – ประเภทสำหรับเด็ก มี ๓ เรื่อง  

๑) ช้างย้อยไม่มีเพื่อน โดย อุศนัน ขันสาคร, ประภาศรี  อยู่จุ้ย และทาริกา ไกรยะถา  / สำนักพิมพ์คิดบวก 

๒)  เป็ดกิ๊บกั๊บนับ 1 2 3 โดย Paboo, Taew / บริษัท สำนักพิมพ์โลกหนังสือ จำกัด

๓)  หัวฉัน ตัวใคร  โดย ณิชาวีร์  เพิ่มพูลปฏิพัทธ์/ บริษัท สำนักพิมพ์ห้องเรียน จำกัด

 

ขอบคุณภาพจาก สพฐ.

 

 

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.