อบรม”การเขียนนวนิยายด้วยกระบวนทัศน์แห่งการสร้างสรรค์ใหม่ทางวรรณศิลป์”

0
173

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับการอบรมการเขียนนวนิยายฟรี
ของโรงเรียนนักเขียน ( ภาคพิเศษ ) โดย สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น
เพื่อก่อให้เกิดนักเขียนตามเจตนารมณ์ของการก่อตั้งรางวัลชมนาด
สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพ

ในวันที่ วันที่เสาร์ที่ ๒๓ – วันอาทิตย์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
ณ. สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

จัดอบรมการเขียนนวนิยาย ในหัวข้อ

“การเขียนนวนิยายด้วยกระบวนทัศน์แห่งการสร้างสรรค์ใหม่ทางวรรณศิลป์”

โดย ศาสตราจารย์ คุณหญิง ดร.วินิตา ดิถียนต์ ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์
คุณวีระพร นิติประภานักเขียนนวนิยายรางวัลซีไรต์ ๒ สมัย
คุณกนกวลี พจนปกรณ์ กันไทยราษฎร์ นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย นักเขียนนวนิยาย /เรื่องสั้น
คุณบุญญรัตน์ บุญญาทิษฐาน นักแปลรางวัลสุรินทราชา ผู้แปลหนังสือแอนิมอล ฟาร์ม / รูทส์
ผศ.สกุล บุณยทัต เลขาธิการสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย นักเขียน / นักวิชาการด้านวรรณกรรม

สนใจสมัครเข้าร่วมได้ที่: E- mail : writerassocentre@gmail.com หรือ chatchai666666@hotmail.com
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : คุณฉัตรชัย คุ้มอนุวงศ์ เจ้าหน้าที่สมาคมนักเขียนฯ โทร. ๐๒ ๙๑๐ ๙๕๖๕ หรือ ๐๘๑ ๕๘๒ ๔๖๗๐

โปรดส่งใบตอบรับภายในวันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.