สองนักเขียนไทยคว้า“รางวัลวรรณกรรมแม่น้ำโขง”

0
52

2 นักเขียนไทย “เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ – วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง” คว้ารางวัลวรรณกรรมแม่น้ำโขง หรือ แม่น้ำโขงอวอร์ด
DSC_7866
นางกนกวลี กันไทยราษฎร์ นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า “รางวัลวรรณกรรมแม่น้ำโขง หรือ แม่น้ำโขงอวอร์ด (Mekong River Literature Award : MERLA)” เป็นรางวัลระดับนานาชาติสำหรับคนวรรณกรรมในประเทศแถบลุ่มแม่ น้ำโขง จัดขึ้นโดยกองทุนวรรณกรรมลุ่มน้ำโขง มีสมาชิกประกอบด้วย 6 ประเทศคือ เวียดนามลาว กัมพูชา  เมียนมา  จีน (ยูนนาน) และไทย โดยรางวัลดังกล่าวได้ยกย่องให้เกียรติ และส่งเสริมความรู้ ความสามารถของนักเขียน  ซึ่งแสดงออกถึงอัตลักษณ์ ประจำชาติ  ก่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่ างนักเขียนในภูมิภาค   ซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติให้ เป็นเจ้าภาพจัดงานในปีนี้เป็ นครั้งแรก

โดยหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ได้ รับรางวัล คือนักเขียนต้องทำงานวรรณกรรมที่ มีคุณค่าทางศิลปะ ให้เกียรติแก่มนุษยชาติ มีความรักความศรัทธาในการเชื่ อมโยงวัฒนธรรมชุมชนกับโลก โดยผลงานประเภท ร้อยแก้ว ผู้ได้รับบรางวัลได้แก่  นายวีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง  ซึ่งเป็นสารคดีที่บอกเล่าถึงวิถีชี วิตของผู้คนทั้งชุมชนคนต้นแบบ คนชายขอบ ชาติพันธุ์ คนพิการ คนด้อยโอกาส ทั่วทั้งสังคมของประเทศ อันสะท้อนถึงความจริง ความดีงาม ที่ช่วยสร้างสรรค์ให้เกิดพลั งและแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ ซึ่งตอกย้ำให้เห็นถึงแก่นแห่งศั กดิ์ศรีของมนุษย์

ขณะที่ผลงานประเภทร้อยกรอง ได้แก่ นายเรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ ซึ่งเป็นการผสานระหว่างน้ำคำและอารมณ์ ที่น่าประทับใจ พลังแห่งงานที่ถูกกลั่ นกรองออกมาคือเนื้อหาที่ แยบยลอย่างเต็มไปด้วยคุณค่ าทางศิลปะที่รุกเร้า แต่อ่อนโยนสู่การรับรู้ นับเป็นวิถี ธรรมในความหมายของการประพันธ์

“เป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยเป็ นเจ้าภาพ และได้รับการสนับสนุนทั้ งจากภาครัฐและเอกชนคือ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มูลนิธิเอสซีจี (SCG FOUNDATION) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ และจะมีพิธีมอบรางวัลทุกประเทศ ในวันที่ 26 สิงหาคมนี้”

ที่มา : http://www.thansettakij.com/content/160880

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.