“ระหว่างทางกลับบ้าน” ของ อังคาร จันทาทิพย์ คว้าซีไรต์ พ.ศ ๒๕๖๒

0
275

๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. หม่อมราชวงศ์ สุขุมพันธุ์ บริพัตร ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ได้เป็นประธานแถลงข่าวผลการตัดสินรางวัลรรณกรรมยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๒ รอบกวีนิพนธ์

คำประกาศของคณะกรรมการตัดสินรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ ประเภทกวีนิพนธ์ โดยคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลซีไรต์ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า

กวีนิพนธ์เรื่อง  ระหว่างทางกลับบ้าน  ของ อังคาร  จันทาทิพย์ นำเสนอมิติใหม่ของความหมายคำว่า “บ้าน” และ “การเดินทางกลับบ้าน” ทั้งรูปธรรมและนามธรรม ทั้งในระดับที่เป็นปัจเจกบุคคลในระดับสากลบ้านในเมือง และ บ้านในชนบท บ้านในอดีต และบ้านในปัจจุบัน บ้านจึงไม่ได้มีความหมายที่ขึ้นอยู่กับพื้นที่ หากเป็นความรักและความผูกพันช่วยหลอมรวมจิตวิญญาณของมนุษย์

อังคาร จันทาทิพย์ ยังใช้ภาพลักษณ์ของบ้านเพื่อวิพากษ์ปัญหาสังคม การเมือง สงคราม ความขัดแย้ง และความเชื่อ ด้วยน้ำเสียงที่สุขุม ลุ่มลึก จรรโลงใจ และจรรโลงสังคม ทำให้ผู้อ่าน ตระหนักถึงความสำคัญของบ้าน และความสำคัญของคนในบ้าน ทั้งยังประสานกวีนิพนธ์กับศิลปะเพื่อเปิดมิติคุณค่าของชีวิตที่ถูกมองข้าม

กวีใช้ช่วงทำนองกลอนสุภาพที่มีถ้อยคำ ลีลาและจังหวะเฉพาะตน อย่างกลมกลืนกับภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสีสันท้องถิ่น สร้างจินตนาการที่สื่อผัสสารมณ์ และเปิดพื้นที่ให้ผู้อ่านตีความหมาย กระตุ้นให้ครุ่นคิด และทบทวนความหมายของคำว่า “บ้านของตนเอง”

คณะกรรมการตัดสินจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ กวีนิพนธ์เรื่อง  ระหว่างทางกลับบ้าน  ของ อังคาร  จันทาทิพย์ ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) พ.ศ ๒๕๖๒ ประเภทกวีนิพนธ์ 

สำหรับหนังสื่อกวีนิพนธ์ ที่ส่งเข้าประกวดชิงรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ในปีนี้มีทั้งหมด ๖๖ เล่ม ประกอบด้วย กวีนิพนธ์ ไร้ฉันทลักษณ์ ๒๘ เล่ม กวีสัมผัสฉันทลักษณ์ ๓๐ เล่ม และผสมระหว่างไร้ฉันทลักษณ์ และ สัมผัสฉันทรลักษณ์ ๘ เล่ม และจากการตัดสินผ่านในรอบ Longlist มีกวีนิพนธ์ จำนวน ๑๘ เล่ม ผ่านเข้ารอบและจากการคัดเลือกของคณะกรรมการคัดเลือก ได้ตัดสินเลือกหนังสือกวีนิพนธ์จาก ๑๘ เล่ม ให้เข้าสู่รอบสุดท้าย ๘ เล่ม ประกอบด้วย

๑.  การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง  ของ ธัชชัย  ธัญญาวัลย โดยสำนักพิมพ์ อาร์ตี้เฮ้าส์
๒. กุมภาพันธ์ บางทีก็มีฝน    ของ วิสุทธิ์  ขาวเนียม  โดยสำนักพิมพ์ นกเช้า
๓. ด้วยก้าวของเราเอง     ของ ธมกร  โดยสำนักพิมพ์ แพรว
๔. ทุกขณะกระจ่างชัดสัมผัสใจ     ของรินศรัทธา  กาญจนวตี  โดยสำนักพิมพ์ ออนอาร์ต
๕. ฝันของฝูงกระต่าย     ของศิริวร  แก้วกาญจน์  โดยสำนักพิมพ์ ผจญภัย
๖. ระหว่างทางกลับบ้าน   ของ อังคาร  จันทาทิพย์  โดยสำนักพิมพ์ ผจญภัย
๗. ศตวรรษแห่งความพ่ายแพ้   ของ ชญรัตน์  ชญารัตน์  โดยสำนักพิมพ์ สมมติ
๘. ไฮโซ…เชียล Hi! So-cial   ของ ขวัญข้าว  ขวัญเรียมเอย  สำนักพิมพ์ Hi-So-Cial

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.