พิธีมอบรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ประจำปี๒๕๖๑

0
72
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

พิธีมอบรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมใหญ่ หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี เทเวศร์ กรุงเทพฯ

นางกนกวลี พจนปกรณ์ กันไทยราษฎร์ นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย กล่าวเปิดงาน

นางกนกวลี พจนปกรณ์ กันไทยราษฎร์ นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

“ เรียนท่านผู้ได้รับรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ ท่านศิลปินแห่งชาติ ท่านนักเขียนและท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ในนามของสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ในฐานะนายกสมาคมนักเขียนขอต้อนรับและแสดงความยินดีที่ทุกท่านมาเป็นเกียรติในงานวันนี้ วันนี้เป็นการมอบรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์แก่ผู้ที่ได้รับรางวัล

ดังที่ทราบกันแล้วว่า ในปัจจุบันการอ่านการเขียนของประเทศไทยเรามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยที่โลกของเราเข้าสู่ระบบดิจิทัล แม้ว่านักเขียนหรือผู้ที่สร้างสรรค์งานวรรณกรรมจะต้องมองมุมใหม่ต่องานที่สร้างขึ้นมา ซึ่งแน่นอนว่าเรื่องใหม่ มุมมองใหม่ วิถีชีวิตและความคิดใหม่ๆ ที่ไหลบ่าเข้ามากับยุคดิจิทัลนั้น ล้วนแล้วแต่ทำให้เกิดการสั่นไหวและเกิดความเปลี่ยนแปลง แต่การอ่านการเขียนก็จะดำรงอยู่ต่อไป โดยเฉพาะผลงานของผู้ที่เดินทางมาก่อน ผลงานเหล่านี้ย่อมมีคุณค่าและมีความหมายต่อนักอ่านที่รักการอ่าน รักการเรียนรู้ รักการสืบค้น และรักในการเทียบเคียง

สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นผู้เชื่อมประสานทางด้านความคิดและการทำงานระหว่างท่านผู้อาวุโสกับคนที่ทำงานในรุ่นหลัง ให้ได้รู้ ได้เห็น ได้ข้อคิด จากผลงานอันทรงคุณค่าเหล่านั้นที่จะนำมาเป็นแบบอย่าง ดิฉันขอกราบคาราวะต่อนักเขียนทุกท่านที่ได้รับรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ในวันนี้ ด้วยความเคารพค่ะ ขอบพระคุณค่ะ”

คำประกาศเกียรติ “รางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์” ประจำปี ๒๕๖๑

รางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ ถือกำเนิดขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๔๔ อันเป็นปีที่สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ก่อตั้งครบ ๓๐ ปี ประจวบกับในปี ๒๕๔๔ เดียวกันนี้ เป็นปีครบรอบ ๑๑๐ พรรษาของศาสตราจารย์พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ (๒๔๓๕ – ๒๕๑๙) และครบรอบ ๑๐ ปีที่ องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ประกาศยกย่องให้พระองค์เป็นบุคคลสำคัญของโลกที่มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย โดย นายประภัสสร เสวิกุล เป็นนายกสมาคมฯ จึงดำริให้มีรางวัลนราธิปขึ้น ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของ ท่านผู้หญิง หม่อมราชวงศ์วิวรรณ เศรษฐบุตร ทายาทของพระองค์ในการเชิญพระนาม “นราธิปพงศ์ประพันธ์” มาเป็นชื่อรางวัล

รางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ เป็นรางวัลที่มอบให้นักเขียน นักหนังสือพิมพ์ กวี นักแปล และบรรณาธิการอาวุโสผู้สร้างสรรค์ผลงานมาอย่างต่อเนื่อง ยาวนาน และผลงานเป็นที่ยกย่องอย่างกว้างขวาง

ในปี ๒๕๖๑ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ขอประกาศเกียรติให้นักเขียน นักหนังสือพิมพ์ กวี นักแปล และหรือบรรณาธิการอาวุโส ดังต่อไปนี้ เป็นผู้ได้รับรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์

 

รายนามผู้ได้รับ “รางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์” ประจำปี ๒๕๖๑

๑. นายชวน หลีกภัย

๒. นายชูศักดิ์ ราษีจันทร์ (ต๊ะ ท่าอิฐ, ก้องหล้า สุรไกร)

๓. นายเทพศิริ สุขโสภา

๔. นางนิภา ทองถาวร (นิภา บางยี่ขัน)

๕. นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

๖. นางบุญญรัตน์ บุญญาธิษฐาน (บุญญรัตน์, เพชร ภาษพิรัช, แก้วมณี)

๗. นายประยงค์ อนันทวงศ์ (ช่อประยงค์)

๘. นางพวงเพชร ศานติพงศ์ (บงกชเพชร)

๙. นายพจน์ ยังพลขันธ์

๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มะเนาะ ยูเด็น

๑๑. นายมานิจ สุขสมจิตร

๑๒. นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์

๑๓. นางวัชรี สายสิงห์ทอง (พชราวลี, เมขลามณี)

๑๔. รองศาสตราจารย์วันเนาว์ ยูเด็น

๑๕. นายศฤงคาร วาดเวียงไชย (ธัญญา ธัญญามาศ)

๑๖. นายศักดิ์ ส.รัตนชัย

๑๗. นายสัมพันธ์ ก้องสมุทร

๑๘. นายสุนทร ทาซ้าย

๑๙. นายเสมอ กลิ่นหอม (ขุน รำยอง)

สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยตระหนักถึงความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของผู้สร้างสรรค์งานมาก่อน จึงขอประกาศเกียรติให้ทราบโดยทั่วกัน

ลงชื่อ นางกนกวลี กันไทยราษฎร์
นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

 

ขอบคุณ : pantip อาคุงกล่อง

https://pantip.com/topic/38506288

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.