ประมวลภาพอบรมโครงการโรงเรียนนักเขียน รุ่นที่ 46

0
29

การอบรม โครงการโรงเรียนนักเขียน รุ่นที่ 46
NEW NORMAL…NEW CONSCIOUSNESS “วิถีสำนึกใหม่…ในการสร้างสรรค์วรรณกรรม” เมื่อวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2563
ณ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.