ต้อนรับคณะนักเขียนจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

0
35

สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ได้ให้การต้อนรับคณะนักเขียนจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ได้ให้การต้อนรับคณะนักเขียนจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งประกอบด้วย

1.) Mr. Wu Yiqin, Member of Secretariat of China Writers Association, Director General of Managing Committee of China Writers Publishing Group and that of Writers Publishing House (หัวหน้าคณะ)

2.) Mr. Yan Yan’an, Executive Chief Editor of Magazine Yan He

3.) Mr. Zhu Xiongwei, Vice President of Zhejiang Provincial Writers Association and President of Hangzhou Municipal Writers Association

4.) Ms. Yu Yan, Vice President of Hunan Provincial Writers Association and President of Hunan Provincial Internet Writers Association

5.) Ms. Wang Ping, Associate Professor of the College of Literature and Journalism, Inner Mongolia University

6.) Mr. Li Qiang, Director of Asian & African Affairs Section, International Liaison Department, China Writers Association

โดยทั้งหมดได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ก่อนเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับงานวรรณกรรมของทั้งสองประเทศ

ในงานมีการนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง ‘เอกลักษณ์และความเป็นสากลในวรรณกรรมไทย รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน: การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อขยายพื้นที่วรรณกรรมไทยออกสู่ประชาคมอาเซียน’ โดย ผศ.ดร. อรองค์ ชาคร คณะภาษาและการสื่อสาร นิด้า

 

Mr. Wu Yiqin, Member of Secretariat of China Writers Association, Director General of Managing Committee of China Writers Publishing Group and that of Writers Publishing House หัวหน้าคณะนักเขียนจีนกล่าวขอบคุณสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ในโอกาสที่ได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องวรรณกรรมระหว่างกัน เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 ที่สมมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ถนนกรุงเทพนนท์ 33

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.