คณะกรรมการบริหารสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๒-๒๕๖๔

0
97
๑. นางกนกวลี กันไทยราษฎร์ ​​นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
๒. นายธาดา เกิดมงคล​​ อุปนายก คนที่ ๑
๓. นายอดิศร ไพรวัฒนานุพันธ์​ อุปนายกคนที่ ๒
๔. ผศ.สกุล บุณยทัต​ กรรมการเลขาธิการ
๕. นายสัจภูมิ ละออ​ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
๖. นายคม เบ้าสวัสดิไชย​ กรรมการฝ่ายทะเบียน
๗. นางสาวจุฑามาศ ณ สงขลา​ กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
๘. นายชัยจักร ทวยุทธานนท์​ กรรมการฝ่ายสาราณียกร
๙. นายสมปอง ดวงไสว​​ กรรมการฝ่ายบรรณารักษ์
๑๐. นาย​กนกพันธ์ สุนทรกมลวัฒน์​ กรรมการฝ่ายปฏิคม
๑๑. นายสุปัน รักเชื้อ​ กรรมการฝ่ายเหรัญญิก
๑๒. รศ.นพ.เอกชัย โควาวิสารัช​​ กรรมการฝ่ายวิชาการ
๑๓. นายวิภว์ บูรพาเดชะ​ กรรมการฝ่ายวิชาการ
๑๔. นายยุทธ โตอดิเทพย์​ กรรมการฝ่ายวิชาการ
๑๕.นายพลาดิศัย สิทธิธัญกิจ​ กรรมการฝ่ายวิชาการ
๑๖. ผศ.ดร.อรองค์ ชาคร​ กรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์​
๑๗. นายพัลลภ สามสี​ กรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
๑๘.ทพ.ธัชชัย ธัญญาวัลย​ กรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
๑๙. นางสาวเกศนี ไทยสนธิ​ กรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

๒๐. นางสาวมณสิการ รามจันทร์​ กรรมการฝ่ายส่งเสริมกิจกรรม
๒๑. นายเฉลิมศักดิ์ แหงมงาม​ กรรมการกลาง
๒๒.นายชินวัฒน์ ตั้งสุทธิจิต​ กรรมการกลาง
๒๓. นายอร่าม อินพุ่ม​ กรรมการกลาง
๒๔. นายทวีสิทธิ์ ประคองศิลป์​ กรรมการ​กลาง
๒๕. นางสาวขนิษฐา วชิราพรพฤฒ​​ กรรมการผู้ช่วยนายทะเบียน

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.