ขอเชิญส่งผลงานลุ้นรางวัล Young Thai Artist Award ๒๐๒๐

0
29

ข่าวดีสำหรับนักเขียน ที่อายุไม่เกิน ๒๕ ปี ” สร้างงานให้ดี อ่านกติกาให้ชัด ” แล้วส่งงานไปลุ้นรางวัลใหญ่และทัศนะศึกษา ” ศิลปะ – วรรณกรรม กับ มูลนิธิเอสซีจี ฟรี
…………..
รางวัล Young Thai Artist Award ๒๐๒๐
(สาขาวรรณกรรม) สร้างงานให้ดี อ่านกติกาให้ชัด
ทั้งนวนิยาย / เรื่องสั้น / กวีนิพนธ์
เปิดโหลดใบสมัครประกวดเมื่อไหร่..ส่งได้ทันที
………………
โดยมีรายะเอียดดังนี้

รายละเอียด Young Thai Artist Award ๒๐๒๐
(สาขาวรรณกรรม)

คุณสมบัติ
เป็นเยาวชนสัญชาติไทย อายุไม่เกิน ๒๕ ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๓๘ )

ผลงาน
๑. เป็นผลงานวรรณกรรมรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังต่อไปนี้
– นวนิยาย (๑ เรื่อง ความยาว ๖๐ – ๘๐ หน้า)
– เรื่องสั้น (รวมเรื่องสั้นอย่างน้อย ๘ เรื่อง โดยมีความยาวของแต่ละเรื่องไม่เกิน ๘ หน้า)
– กวีนิพนธ์ (รวมบทกวีมีฉันทลักษณ์ หรือบทกวีขนาดยาว จำนวน ๑๕๐ – ๒๐๐ บท /
กวีไร้ฉันทลักษณ์ จำนวน ๖๐ – ๘๐ หน้า)

๒. ส่งประกวดได้คนละ ๑ ผลงาน

๓. เป็นผลงานที่เขียนขึ้นใหม่ ด้วยตัวเอง ไม่เคยเผยแพร่ที่ใด และไม่เคยได้รับรางวัลใดมาก่อน

๔. ให้จัดพิมพ์ผลงานในกระดาษ A ๔ อักษร Angsana New หรือ Cordia New ขนาด ๑๖ point
และ ไม่ระบุชื่อผู้เขียนลงในผลงาน โดยส่งมาทั้งในรูปแบบต้นฉบับกระดาษ และแผ่น CD
(ไฟล์ PDF) ส่งด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเท่านั้น

๕. ผลงานต้องสร้างสรรค์สังคม ยกระดับจิตใจ และสร้างแรงบันดาลใจเชิงบวกให้แก่ผู้อ่าน รวมทั้งมีสำนวนและการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง

๖. กรณีเป็นเยาวชนสัญชาติไทยที่กําลังศึกษาอยู่ ให้ส่งทั้ง สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และ สําเนาบัตรนักศึกษา
๗.กรณีเป็นเยาวชนไทยที่มีอายุตามที่แต่ละสาขากําหนด และไม่ได้ศึกษาอยู่ ให้ส่งเฉพาะสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

วิธีการ วัน และสถานที่ส่งผลงาน

๑. ส่งผลงานพร้อมใบสมัคร โดยกรอกข้อมูลทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

๒. ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันเปิดรับสมัคร ( ตอนนี้ยังไม่เปิดรับสมัคร ) จนถึง ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓
(หากส่งทางไปรษณีย์ จะถือตามวันที่ประทับตราไปรษณียากรเป็นสำคัญ)

โดยส่งมาที่…
คุณกนกวลี พจนปกรณ์
นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
เลขที่ ๓๑ ซอยกรุงเทพฯ – นนท์ ๓๓ ( ซอยเทวรัตน์ )
แขวง / เขตบางซื่อ
กรุงเทพฯ ๑๐๘๐๐
โทรศัพท์ : ๐ – ๒๙๑๐ – ๙๕๖๕ / ๐๘ ๑๕๘๒ ๔๖๗๐
writerassocentre@gmail.com
chatchai666666@hotmail.com
(วงเล็บมุมซองว่า… ต้นฉบับประกวด Young Thai Artist Award ๒๐๒๐)

เงื่อนไขอื่นๆ
๑. เพื่อความสะดวก คณะกรรมการขอสงวนสิทธิในการไม่คืนต้นฉบับผลงาน

๒. หากผลงานที่ส่งประกวดละเมิด หรือถูกฟ้องร้อง หรือกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิอื่นใดต่อบุคคลอื่น ผู้สมัครยินยอมรับผิดในคดีความ และยินยอมชดใช้ค่าเสียหายแก่บุคคลอื่นแทนผู้จัดโครงการ และ / หรือมูลนิธิ เอสซีจี อย่างเต็มจํานวน ตลอดจนความเสียหายที่เกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้นต่อผู้จัดโครงการ และ / หรือมูลนิธิเอสซีจี ด้วย

๓. สิทธิในการพิมพ์รวมเล่มผลงานที่ได้รับรางวัล เป็นของเยาวชนที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม รางวัลดีเด่น และรางวัล Jury’s Mention (ถ้ามี) โดยมูลนิธิเอสซีจี ขอรับหนังสือจํานวน ๕๐ เล่ม เพื่อใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

๔. ในกรณีที่ผลงานของผู้สมัครได้รับรางวัลใดๆ ภายใต้งานประกวดนี้ ผู้สมัครยินยอมอนุญาตให้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิใดๆ แก่ผู้จัดโครงการ และ/หรือ มูลนิธิเอสซีจี เพื่อทําซ้ำ ดัดแปลง จัดพิมพ์ และเผยแพร่ตามความเหมาะสมต่อสาธารณชนได้ ณ วันที่ คณะกรรมการมีคําตัดสินว่าผลงานดังกล่าวได้รับรางวัล โดยผู้สมัครจะไม่เรียกร้องค่าตอบแทนใดๆ จากมูลนิธิเอสซีจี ทั้งนี้ ผู้สมัครยินยอมให้ความร่วมมือกับมูลนิธิเอสซีจีอย่างเต็มที ทุกกรณีที่เกี่ยวกับการอนุญาตให้สิทธิในผลงานดังกล่าว

๕. ผู้ส่งผลงาน ต้องไม่เป็นผู้ที่เคยรับรางวัลยอดเยี่ยม รางวัลยุวศิลปินไทย Young Thai Artist Award ที่จัดโดยมูลนิธิเอสซีจี ในสาขาวรรณกรรมมาก่อน

๖. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด และผู้สมัครจะไม่แสดงความเห็น วิพากษ์วิจารณ์ต่อคำตัดสินดังกล่าว ที่เป็นเหตุให้คณะกรรมการ และ / หรือผู้จัดโครงการ และ / หรือมูลนิธิเอสซีจี เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและชื่อเสียงแต่อย่างใด

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.