กึ่งศตวรรษสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

0
54

กึ่งศตวรรษสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

สารกึ่งศตวรรษสมาคมนักเขียน

สารสโมสรนักเขียนภาคอีสานแห่งประเทศไทย
แสดงความยินดีเนื่องในวาระครบรอบกึ่งศตวรรษ
แห่งการเคลื่อนไหวก่อตั้งสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย มีจุดกำเนิดในปี ๒๕๑๑ จากการที่นายเลียว ศรีเสวก เจ้าของนามปากกา “อรวรรณ” นักประพันธ์เอก ป่วยหนัก เหล่านักเขียนโดยการนำของนายสุวัฒน์ วรดิลก ได้รวมตัวกันจัดงานชุมนุมน้ำใจในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๑๑ เพื่อหาเงินช่วย “อรวรรณ” หลังจากการจัดงานครั้งนั้น นักเขียนทั้งหลายได้รวมตัวกันก่อตั้งชมรมนักเขียน ๕ พฤษภา และถือเอาวันที่ ๕ พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันฉัตรมงคล และเป็นวันมงคล เป็นวันของนักเขียน เพื่อร่วมชุมนุมกันเป็นประจำทุกปีมาจนปัจจุบัน
ชมรมนักเขียน ๕ พฤษภามีนายสุวัฒน์ วรดิลก เป็นประธานใน ๒ ปีแรก (๒๕๑๑-๒๕๑๒) นายอุทธรณ์ พลกุล เป็นประธานในปีต่อมา และในปี ๒๕๑๔ ชมรมนักเขียน ๕ พฤษภา ก็ได้ก่อตั้งเป็นสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๑๔ โดยการนำของผู้ก่อตั้งสามคนคือ นางสุภาว์ เทวกุล ณ อยุธยา นายเสนีย์ บุษปะเกศ และนายถาวร สุวรรณ และผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นนายกสมาคมฯคนแรกคือ นายอุทธรณ์ พลกุล
จากนี้จะเห็นว่าสมาคมนี้ก่อเกิดขึ้นจากคุณธรรมของวงการนักเขียน ที่มีใจเอื้ออาทรต่อกัน และมีน้ำใจไมตรีต่อกันอย่างมีกัลยาณธรรม โดยเสมอหน้ากัน สมควรเชิดชู สืบสานคุณธรรมอันดีงามนี้ให้ดำรงอยู่ในวงการนักคิดนักเขียนตราบกาลนาน
สโมสรนักเขียนภาคอีสานแห่งประเทศไทย ซึ่งก่อเกิดเมื่อ ๑๖ กันยายน ๒๕๓๒ ในคราววรรณกรรมสัญจรของสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ที่ทุ่งกะมัง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว ท้องที่จังหวัดชัยภูมิ ก็เกิดขึ้นด้วยคุณธรรมอันเดียวกันนี้ นับเนื่องมาเกือบ ๓ ทศวรรษแล้ว ได้สร้างคุณูปการต่อวงการนักเขียนชาวไทยโดยรวม ต่อวงการในภูมิภาค และวงการระหว่างประเทศลุ่มแม่น้ำโขงตลอดมา
วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งสโมสรนักเขียนภาคอีสานฯ เพื่อเป็นที่รวมกลุ่มของบรรดานักคิดนักเขียนภาคอีสานที่มีอยู่ทั่วสารทิศ ให้ได้มีโอกาสพบปะ พูดคุยและร่วมกิจกรรมกัน ทั้งการจัดเสวนา นักเขียนพบนักอ่าน การจัดค่ายเยาวชนนักเขียน การจัดสัมมนาวิชาการเพื่อยกระดับภูมิความรู้ และนำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่างๆ ในระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระหว่างประเทศลุ่มแม่น้ำโขง เป็นต้น
เนื่องในวาระสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ได้สืบสานกัลยาณธรรมแห่งความเอื้ออาทรอย่างกว้างขวางต่อวงการวิชาชีพมาจวบ ๕๐ ปีในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นี้ ต่อมวลสมาชิกทั่วประเทศโดยเสมอหน้ากัน มิได้แบ่งแยกเป็นประจักษ์ สโมสรนักเขียนภาคอีสานแห่งประเทศไทย ขอแสดงความชื่นชม และปิติยินดีอย่างยิ่ง มายังสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ขอให้สมาคมจงสถิตสถาพรยั่งยืนสืบไปตราบกาลนาน

สังคม เภสัชมาลา
ประธานสโมสรนักเขียนภาคอีสานแห่งประเทศไทย
๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

IMG_20180502_064716

ชินวัฒน์ ตั้งสุทธิจิต

หมายเหตุ : คณะกรรมการสโมสรฯ มอบหมายให้นายชินวัฒน์ ตั้งสุทธิจิต รองประธานสโมสรนักเขียนภาคอีสานฯ เป็นผู้เชิญสารนี้ไปมอบให้สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และอ่านบนเวทีที่ชุมนุมนักเขียนประจำปีนี้ด้วย

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.